3

Koordinatsystem

Lektion 3

Analog programmering, Datalogiskt tänkande, Kodpedagogerna, Koordinatsystem, Samarbete

Den här lektionen handlar om Koordinatsystem, som en del av programmering.
Börja lektionen med en liten repetition av programmeringens grunder, vill du så kan du använda bildspelet.

Beroende hur mycket eller lite ni har arbetat med koordinatsystem, kan det behövas lite mer genomgång av detta. Gå då noggrant igenom vad ett koordinatsystem är, hur det fungerar och hur man använder det. Förklara X- och Y-led, demonstrera hur de läser av koordinaten och förklarar var de ligger. Ofta kan det vara svårt att förstå koordinatsystem, men när det väl avkodats så är det mycket lättare.

Lektionens uppdrag är att eleverna ska programmera varandra, men denna gång med koordinatsystem och legobitar. Eleverna har ett antal legobitar i dubbel uppsättning. De ska nu sitta rygg mot rygg eller med en skärm mellan sig. Den programmerande eleven ska lägga ut sina legobitar i sitt koordinatsystem och sedan ska hen förklara för den andra eleven vart dem ligger. De ska förklara genom att använda legobitens koordinater i x- och y-led, exempelvis: ”Min första legobit ligger på x4 och y3.”. Då ska den andra eleven också lägga sin legobit där. När alla legobitar är förklarade och utlagda ska eleverna jämföra och se hur det gått.
Avsluta lektionen med en gemensam samling och prata om vad som var svårt och lätt.

60 minuter

bildspel

Skriv ut koordinatsystem

Legobitar

LGR11

Matematik
  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning. (Sida 61)
  • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer. (Sida 61)

Förberedelser

Förbered genom att skriva ut ett koordinatsystem per elev.
Plocka fram legobitar till varje elevgrupp.
Titta på Kodpedagogerna för att få idéer till hur du ska presentera uppdraget i din grupp.

Arbetsgång

  1. Gemensam genomgång och repetition av programmering.
  2. Gå igenom och förklara koordinatsystem.
  3. Förklara uppdraget.
  4. Dela in eleverna i par.
  5. Låt eleverna arbeta tillsammans.
  6. Gemensam avslutning med utvärdering.

Specialpedagogiska tips!

Förbered eleven inför övningen, ta bort prestationskänslor genom att förekomma och berätta vad vi ska göra och vad som är syftet med övningen. I denna övning ska vi skapa och ge varandra instruktioner, hur "tokigt" det kan bli när man är otydlig och ger fel instruktioner. Vad vi kan lära genom att göra fel och varför det är viktigt att vara noggrann och tydlig.

Det sociala samspelet. En hel del barn i behov av stöd kan ha svårt att förstå sociala koder och behöver ofta vuxna som guider i samspelet med kompisar. Tänk igenom gruppövningar och potentiella "par" i förväg.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev