8

Klassiska sagor

Aktivitet 8

Analog programmering, Kronologisk ordning, Sagor

Vi använder klassiska sagor och programmerar för att hitta sagans kronologiska ordning. I första aktivitet använder vi oss av Bockarna Bruse. Du kan också utveckla aktiviteten genom att göra smågrupper där alla har olika sagor. Låt dem sedan dramatisera och spela teater för varandra. (se nedan 5)

Denna aktivitet handlar om klassiska sagor som du läser för din barngrupp. När sagan är läst lägger du ut bilder på din programmeringsmatta som är hämtade utifrån sagan du läst. Bilderna hämtar du ifrån boken som du ska läsa och kopierar i rätt storlek. Sedan är det dags för barnen att programmera Bee-boten. Bee-boten ska programmeras så att den passerar rätt bild i rätt kronologiskt ordning. Vad hände först och vad hände sedan?

Aktiviteten: Samla barnen i en mindre grupp och läs sagan för dem. Allt eftersom du läser lägger du ut bilder i rätt kronologisk ordning på golvet. När du läst klart sagan blandar du bilderna och lägger ut dem, huller om buller, på programmeringsmattan. Låt sedan barnen, i tur och ordning, programmera Bee-boten så att den går till den första bilden i sagan. Låt barnet, som programmerat, återberätta vad som hände fram till den första bilden. Nästa barn programmerar till bild två och återberättar vad som hände fram till den osv.
Om du inte har en Bee-bot så kan du gärna använda programmeringskort och en liten figur för att förflytta sig på programmeringsmattan. Då låter du ett barn lägga ut programmeringskort i en sekvens till första bilden i sagan, låt hen återberätta och låt sedan nästa barn lägga programmeringskort till bild 2 och återberätta osv.

Aktivitet 2: Utveckla aktiviteten genom att se en film på samma saga. Du kan även hitta många sagor på Youtube som du kan kan visa för din barngrupp.

Aktivitet 3: Se sagan på engelska, plocka ut några ord som du tycker är lämpliga ur filmen, skriv ett ord på varje papper A4, gör en engelsk ordbank. Eller ta en "printscreen" på olika sekvenser ur filmen som alla representerar ett engelskt ord, då får du även ett bildstöd till varje ord.

Aktivitet 4: Låna gärna olika versioner av samma saga och läs dessa, diskutera vad som skiljer dem åt. Ni kan diskutera bilderna, längden. Onda och goda? Flickor och pojkar? Färger och uttryck? Vad är det i sagan som fängslar? Vilken saga tycker de bäst om? Varför?

Aktivitet 5: Dramatisera olika sagor. Gör aktivitet 1 i smågrupper och varje grupp får höra en egen saga. Låt sedan barnen dramatisera de olika sagorna och spela upp dem för varandra.

40 minuter + reflektion

Programmeringsmatta
Bee-bot (alternativt en figur och programmeringskort)
Sagan Bockarna Bruse (låna på biblioteket)

Ungafakta - Bockarna Bruse
Youtube - Bockarna Bruse

Goodnight saga - Sagan Bockarna Bruse

Sång Bockarna Bruse

The Story of the Three Billy-goats

LGR11

Språk och kommunikation
  • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
Skapande och estetiska uttrycksformer
  • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Förberedelser

Låna sagan Bockarna Bruse, gärna flera versioner
Kopiera några av sagans bilder (minst en bild/barn) Rutornas storlek för en Bee-bot är 15*15 cm
Ordna en programmeringsmatta (se tidigare lektioner)
Ta fram Bee-bot

Har du ingen Bee-bot kan du använda en liten figur och skriva ut programmeringskort
Programmeringskort

Arbetsgång

  1. Gemensam samling med en mindre grupp
  2. Berätta om dagens aktivitet
  3. Läs sagan och lägg ut bilderna i en kronologisk ordning nedanför programmeringsmattan. När sagan är läst, placera då ut korten i oordning på mattan.
  4. Låt barnen, en i taget, programmera Bee-boten till första bilden, första barnet återberättar sagan fram till första bilden. Andra barnet programmerar Bee-boten till andra bilden osv.
  5. Avsluta med att prata om sagan. Vad tyckte de? Var det något de tyckte särskilt mycket om eller inte tyckte om?

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev