Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
introFSK | Zcooly Hack

Intro

Vi börjar med datalogiskt tänkande och programmering i förskolan!

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. (2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE)

Med detta som grund vill vi lyfta samhällets digitalisering då den blir allt mer påtaglig för både barn och vuxna. Genom att planera verksamheten, där barnen på ett kreativt sätt får leka och att prova olika sätt att tänka datalogiskt, gör vi dem redo att möta och förstå dagens digitaliserade samhälle. I en framtid även verka i den.
Målet är att vi på ett lekfullt sätt ska utvecklas och lära grunderna i datalogiskt tänkande.

Vi har delat in introduktionen av datalogiskt tänkande i olika steg och miljöer. De olika miljöerna är Intro, Utomhus, Berättande, Bee-bot, Sphero och Dash och Dot.

Den tidsåtgång vi angivit för varje aktivitet är genomsnittstider. Vissa grupper behöver mer tid per uppgift och andra mindre. Du kan välja att göra en aktivitet per dag eller vecka. Du kan även ha ett fokus under en heldag där flera aktiviteter sprids ut och där man gör naturliga avbrott för utelek och måltider.

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev