1

Pilar

Aktivitet 1

Analog programmering, Datalogiskt tänkande

Programmering vad är det? Det är frågan vi ställer till barnen idag. Har de någon uppfattning om detta? Var finns programmering? Snart förstår de och kan sätta ord på de digitala produkter vi använder oss av. Vi försöker nästla ut vad som är programmerat på förskolan, i hemmet, ute i samhället. Därefter börjar vi med en liten lek som handlar om pilar. Vad är en pil? Vad står den för? Vi låter barnen laborera och leka med pilkorten.

30 min

Projektor
Skriv ut och laminera pil- och programmeringskort
Programmeringskort

LPFÖ98

Utveckling och lärande
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, (Sida 9)
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, (Sida 10)
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. (Sida 10)

Förberedelser

Skriv ut och laminera pil- och programmeringskort.
Klipp ut korten och lägg dem i en låda.
Tänk ut en spännande historia som du kan berätta om lådan och pilarna.
Tänk ut färdiga barngrupper om två eller tre.

Arbetsgång

  1. Gemensam samling där du pratar om Vad är programmering?
  2. Visa bildspel med olika bilder. Vad är programmerat och vad är inte programmerat? Vad på förskolan, hemmet, samhället är programmerat?
  3. Dags för aktiviteten: Ta fram din låda med laminerade pilar. Bygg upp och berätta en spännande historia om din låda.
  4. Låt barnen i tur och ordning ta tre pilar var. Låt sedan barnen ännu en gång plocka tre pilar som de samlar i en hög framför sig.
  5. Dela in barnen i grupper om två eller tre och låt dem laborera med pilarna.
  6. Studera barnen! Vad gör de med pilarna? Hur pratar de? Dokumentera gärna.
  7. Återsamla barnen och prata om pilarna och vad de gjort i de olika grupperna. Se till att barnen får en förståelse för vad pilen betyder.

Tips!

Lyckad samling för alla!
Precis som att ett barn med nedsatt syn använder sig av glasögon, så behöver vi ge rätt verktyg för barn i behov av särskilt stöd. Kom ihåg, det som är bra för barn i behov av särskilt stöd mår alla barn bra av. Alla barn är unika individer oavsett vilket behov av stöd dem har. Även inom olika spektrum finns en massa variationer och den enas svårighet kan vara den andras styrka.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev