6

Sant eller falskt på nätet?

Lektion 6

Digitala verktyg, Livsfrågor, Normer och värden, Regler, Samhällsfrågor, Sant eller falskt

Under den senare halvan av 2010-talet börjades det talas om begreppet Fake News. Trots att fenomenet med påhittade nyheter och desinformation varit med människan sedan begynnelsen av romarriket, har begreppet nu fått en global betydelse.
Från etablerad "gammelmedia" till internet och tv-bolagens "breaking news". Falska nyheter har blivit ett sätt att påverka politiska val, att ljuga och hitta på för att vinna sympatier eller för att få en ekonomisk vinning.

Jämför fake news med hur ett rykte kan spridas på en skola.
Vilka rykten skapas och sprids lätt?
Vem skapar rykten och varför?
Varför tror du att vissa rykten får mer fäste än andra?

Avsluta lektionen med en exit ticket.

LGR11

Samhällskunskap
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer. (Sida 222)
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar. (Sida 222)
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering. (Sida 222)
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter. (Sida 222)
Svenska
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. (Sida 256)
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang. (Sida 257)
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar. (Sida 257)
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer. (Sida 258)
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. (Sida 258)
Teknik
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. (Sida 285)
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data. (Sida 286)

Förberedelser

Fundera över var du tror att dina elever befinner sig i kunskapen om att tänka källkritiskt.

Arbetsgång

 1. Läs artiklar och lyssna på radio.
 2. Diskutera.
 3. Fundera över fake news med ryktesspridning.
 4. Exit ticket, exempelvis: 
Ge 2 exempel på hur du kan avgöra om ett rykte är sant eller falskt.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev