Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 77

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 81

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 85

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 89

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 93

Notice: Undefined index: stage in /home/hack/public_html/wp-content/themes/zcooly-hack/tema.php on line 97
Matematik | Zcooly Hack

Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utmana, fördjupa och bredda sin kreativitet och sitt matematikkunnande. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess betydelse för individ och samhälle.

Eleverna skall utveckla förmåga att:
1. Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
2. Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
3. Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
4. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och
begränsningar.
5. Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
6. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
7. Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt
sammanhang.

Välj en lektion

Det verkar som om du inte valt stadie för detta tema.

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev