1

Nosa på nätet

Aktivitet 1

Internet, källkritik, Undersöka

Detta är lektionen om de första stegen mot ett vaket nätanvändande. Statens medieråd har tagit fram ett material för att stärka barn och ungas medieanvändande och denna (dessa) lektioner handlar om hur vi kan få barnen att agera källkritiskt då de befinner sig på nätet. I materialet finns sagan "Superundersökarna", lärarhandledning, bildspel, diskussionsfrågor till föräldramöte, diplom.

I de nya kursplanerna i Lgr 11 betonas färdigheter i informationssökning och källkritik redan från tidig ålder. Detta är är en viktig färdighet eftersom dagens barn börjar använda nätet redan från 2års ålder. Att vara en duktig användare är inte detsamma som att vara mediekritisk eller mediekunnig. Så redan i förskolan kan de första enkla samtalen om källkritik påbörjas med barnen. På samma sätt som barn får lära sig hur de ska uppföra sig i trafiken måste de lära sig hur de ska uppföra sig på internet.

Därför handlar den här lektionen inte om teknisk kompetens utan om hur man lär barn att ifrågasätta. Avsikten är att lära ut grunderna för ett mediekritiskt förhållningssätt med övningar om internet tv, film, reklam och spel.

23 olika aktiviteter * 30-40 min

Statens medieråd som är en mediemyndighet som bildades 1 januari 2011. Myndigheten har bl.a. som uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Nosa på nätet är en del av myndighetens uppdrag och samtidigt en del av kampanjen Det unga internet som drivs med stöd från EU:s Safer Internet Programme.

Hela materialet och lektionerna hittar du på länken
Statens medieråd:
 Nosa på nätet

LGR11

Språk och kommunikation
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation
Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer
Natur, teknik och samhälle
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller

Förberedelser

Läs igenom lärarhandledningen som finns under länken
Statens medieråd:
 Nosa på nätet

Här finns en saga kopplat till olika aktiviteter som du kan använda dig av för att lära barn ifrågasätta. Materialet är omfattande och är riktat till barn från Fsk - år 3.

Arbetsgång

 1. Gemensam samling där du läser början på sagan "Superundersökarna"
 2. 3-4 tillfällen Dela in er i mindre grupper. Bestäm tillsammans vad ni vill veta mer om. Man kan ta reda på nästan vad som helst! Snytkorven i sagoboken ville undersöka hur saker fungerar här hos oss. Emma undersökte spindlar. Vad väljer ni? Varför vill ni veta mer om just det? Hur ska ni göra för a få reda på den kunskapen? Vart kan ni vända er för a lära er så mycket som möjligt?
  Vad är en källa för något? Varför är det bra a få med era olika källor?
  Gör en plan för hur ni ska bli riktiga Superundersökare! Skriv ned hur ni tänker gå tillväga.
 3. Fortsätt enligt lärarhandledningen och sagan.
  Statens medieråd:
 Nosa på nätet
 4. Välj ut de aktiviteter du tycker passar din barngrupp och avsluta varje aktivitet med en gemensam samling och utvärdering.
 5. När arbetet är avslutat kan diplom delas ut till barnen
  Statens medieråd:
 Nosa på nätet

Välkommen till Zcooly Hack

För att gå vidare behöver du göra något av följande val.

Jag är pedagog
eller
Jag är elev